مچبند دافع حشرات BUGS LOCK مچبند دافع حشرات http://fardayeroshan.mihanblog.com 2019-09-17T01:12:23+01:00 text/html 2012-06-15T08:07:50+01:00 fardayeroshan.mihanblog.com حسن حسنی مچبند دافع حشرات BUGS LOCK http://fardayeroshan.mihanblog.com/post/180 <DIV class=text> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=decoded alt=upload/uc_409.gif src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_409.gif"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)" _mce_style="color: #ff0000;"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;"><SPAN _mce_style="font-size: medium;"><SPAN _mce_style="font-size: x-large;">قلم دافع حشرات (جدید)</SPAN></SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;"><SPAN _mce_style="font-size: medium;"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)" _mce_style="color: #ff0000;">پیشگیری همیشه بهتر از درمان است</SPAN></SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" _mce_style="text-align: center;"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;"><SPAN _mce_style="font-size: medium;"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)" _mce_style="color: #0000ff;">آیا از دست پشه ها عاصی شده اید !!!!!!!</SPAN></SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" _mce_style="text-align: center;"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;"><SPAN _mce_style="font-size: medium;"><SPAN style="COLOR: rgb(128,0,0)" _mce_style="color: #800000;">آیا نیش پشه های لعنتی امان شما را بریده اند ؟؟؟!!!!</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(128,0,128)" _mce_style="color: #800080;">قلم دافع حشرات بهترین محصول بهداشتی سال 2011</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)" _mce_style="color: #0000ff;">بهترین و تایید شده ترین راه حل برای دفع حشرات</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,255)" _mce_style="color: #ff00ff;">این محصول بی نظیر دارای فرمول خاص می باشد</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,128)" _mce_style="color: #000080;">&nbsp;كه باعث دفع حشرات از پوست بدن می شود</SPAN></SPAN></SPAN></STRONG><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)" _mce_style="color: #006600;"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;"><SPAN _mce_style="font-size: medium;">یك محصول تعجب برانگیز و خارق العاده برای اولین بار در ایران</SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" _mce_style="text-align: center;"><BR><IMG class=decoded alt=upload/uc_412.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_412.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" _mce_style="text-align: center;"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;"><SPAN _mce_style="font-size: medium;"><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0)" _mce_style="color: #993300;">دفع صد در صد و كامل پشه ها با روشی كاملاً نوین<BR><BR>برای همیشه از شر این پشه های لعنتی خلاص شوید!</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(128,0,0)" _mce_style="color: #800000;">فقط كافی است یكبار این روش جدید و فوق العاده را امتحان كنید</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)" _mce_style="color: #ff0000;">بوی بد و غیر قابل تحمل اسپری ها پشه كش را فراموش كنید</SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,255)" _mce_style="color: #ff00ff;"><SPAN _mce_style="font-size: medium;">قلم دافع حشرات موثرترین روش دفع حشرات موذی</SPAN></SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" _mce_style="text-align: center;">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=fa><SPAN style="COLOR: #ff0000"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG>قیمت این محصول در سراسر ایران </STRONG></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG>فقط 4900 </STRONG></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG>تومان</STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iranshop.roozkala.net/cart/add/66/1"><IMG style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 45px" alt=upload/uc_1359.png src="http://hamkar.in/upload/uc_1359.png"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" _mce_style="text-align: justify;"><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)" _mce_style="color: #ff0000;"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;"><SPAN _mce_style="font-size: medium;">مشخصات </SPAN></SPAN></STRONG></SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;"><SPAN _mce_style="font-size: medium;">:<BR><BR>فقط برای استعمال خارجی است دور از دسترس اطفال نگهداری شود .</SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" _mce_style="text-align: justify;">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" _mce_style="text-align: justify;"><BR><IMG class=decoded alt=upload/uc_410.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_410.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" _mce_style="text-align: justify;"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;"><SPAN _mce_style="font-size: medium;"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)" _mce_style="color: #ff0000;">هشدارها :</SPAN><BR>از به كار بردن دارو در اطراف چشم ، دهان و قسمت هایی از دست كه در تماس با دهان می باشد خودداری فرمایید . در صورت حساسیت به فراورده استفاده آن را متوقف و پوست آغشته را با آب بشویید . بدون ماساژ دادن و به میزان كم فقط برای قسمت های بدون پوشش پوست به كار برید . از به كار بردن آن برروی پوست بریده و آسیب دیده یا ملتهب خودداری كنید . تعریق ، شنا و استفاده از حوله سبب پاك شدن فراورده می شود . این فراورده را بیش از هر 6 تا 8 ساعت یكبار مصرف نكنید .</SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" _mce_style="text-align: center;"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;"><SPAN _mce_style="font-size: medium;">&nbsp;<BR><BR>&nbsp;</SPAN></SPAN></STRONG></SPAN><IMG class=decoded alt=upload/uc_411.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_411.jpg"><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;"><SPAN _mce_style="font-size: medium;"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,255)" _mce_style="color: #ff00ff;">مقدار و چگونگی مصرف :</SPAN><BR><BR>با پیچاندن و بیرون آمدن فراورده از بسته بندی به صورت ملایم آن را برروی قسمت های بدون لباس بكشید و از ماساژ دادن و مالیدن انگشت به آن خودداری كنید . در صورت عدم نیاز به فراورده پوست آغشته را با آب بشویید</SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" _mce_style="text-align: center;"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;"><SPAN _mce_style="font-size: medium;"><SPAN style="COLOR: rgb(51,153,102)" _mce_style="color: #339966;">فقط كافی است یكبار این روش جدید و فوق العاده را امتحان كنید</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,128)" _mce_style="color: #000080;">بوی بد و غیر قابل تحمل اسپری ها پشه كش را فراموش كنید</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)" _mce_style="color: #ff0000;">قلم دافع حشرات موثرترین روش دفع حشرات موذی</SPAN></SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" _mce_style="text-align: center;">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=fa><SPAN style="COLOR: #ff0000"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG>قیمت این محصول در سراسر ایران </STRONG></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG>فقط 4900 </STRONG></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG>تومان</STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iranshop.roozkala.net/cart/add/66/1"><IMG style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 45px" alt=upload/uc_1359.png src="http://hamkar.in/upload/uc_1359.png"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" _mce_style="text-align: center;"><IMG class=decoded alt=upload/uc_413.gif src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_413.gif"> <IMG class=decoded alt=upload/uc_413.gif src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_413.gif"></P></DIV> <DIV class=data> <P class=info></P><O><SPAN>قیمت : </SPAN>49,000 ریال</O></DIV> text/html 2011-07-28T05:29:57+01:00 fardayeroshan.mihanblog.com حسن حسنی ۳۰ عکس پس زمینه جدید هنری برای آیفون http://fardayeroshan.mihanblog.com/post/78 مجموعه 30 عکس زیبا مخصوص پس زمینه گوشی های موبایل آیفون در سایز 320x480 در موضوع هنری و طراحی که میتوانید از پرشین موب دریافت کنید ....<br><br>منبع:<br>http://alisadegi.nega.ir text/html 2011-07-28T05:29:53+01:00 fardayeroshan.mihanblog.com حسن حسنی نرم افزار Smarter Alarm v2.92 &#8211; آندروید http://fardayeroshan.mihanblog.com/post/79 نرم افزار Smarter Alarm v2.92 یک ساعت زیبا با امکاناتی جالب مانند آب و هوا و زنگ هشدار و ... که مخصوص گوشی های موبایل با سیستم عامل آندروید 1.6 به بالا میباشد ....<br><br>منبع:<br>http://alisadegi.nega.ir text/html 2011-07-28T05:29:49+01:00 fardayeroshan.mihanblog.com حسن حسنی بازی فضایی اکشن Dead Space v1.0.3 &#8211; آیفون و آیپاد تاچ http://fardayeroshan.mihanblog.com/post/80 بازی Dead Space v1.0.3 نسخه جدید مخصوص گوشی های موبایل آیفون و آپیاد تاچ میباشد , این بازی یک بازی اکشن فضایی با گرافیکی خیره کننده میباشد که هم اکنون میتوانید از پرشین موب دریافت کنید ....<br><br>منبع:<br>http://alisadegi.nega.ir text/html 2011-07-28T05:29:45+01:00 fardayeroshan.mihanblog.com حسن حسنی ساعت شب زیبای Calugar NightStandMusicAlarm v1. 00(1) &#8211; نوکیا http://fardayeroshan.mihanblog.com/post/81 نرم افزار Calugar NightStandMusicAlarm v1. 00(1) یک ساعت زیبا و شکیل به عنوان یک ساعت شب همراه با زنگ هشدار چندگانه میباشد , از قابلیت های این نرم افزار قرار دادن رادیو اینترنتی به عنوان زنگ هشدار یا موسیقی خواب...<br><br>منبع:<br>http://alisadegi.nega.ir text/html 2011-07-25T08:27:00+01:00 fardayeroshan.mihanblog.com حسن حسنی مجموعه ۶ تم بسیار زیبا &#8211; سیمبیان سری ۳ http://fardayeroshan.mihanblog.com/post/90 برای شما بازدیدکنندگان گرامی سایت 6 تم بسیار زیبا با رنگ های مختلف برای گوشی های سیمبیان سری 3 آماده نموده ایم که می توانید از سایت پرشین موب دریافت نمایید....<br><br>منبع:<br>http://alisadegi.nega.ir text/html 2011-07-25T05:21:55+01:00 fardayeroshan.mihanblog.com حسن حسنی بازی جدید Need for Speed Hot Pursuit v1.0.3 &#8211; آیفون و آیپد و آیپاد http://fardayeroshan.mihanblog.com/post/82 نسخه جدید و فوق العاده بازی Need for Speed Hot Pursuit v1.0.3 یک بازی معروف مسابقات ماشین میباشد که برای گوشی های موبایل آیفون و آیپد و آیپاد میباشد که میتوانید از پرشین موب دریافت کنید ....<br><br>منبع:<br>http://alisadegi.nega.ir text/html 2011-07-25T05:21:50+01:00 fardayeroshan.mihanblog.com حسن حسنی رمزگزاری روی قسمت های مختلف گوشی موبایل SoftLock v1.70 &#8211; نوکیا سری ۶۰ ورژن ۳ http://fardayeroshan.mihanblog.com/post/83 نرم افزار SoftLock v1.70 یک نرم افزار امنیتی فوق العاده میباشد که توسط آن میتوانید بر روی نرم افزار های مختلف و قسمت های مختلف گوشی موبایل خود رمز گزاری کنید , این نرم افزار برای گوشی های موبایل نوکیا...<br><br>منبع:<br>http://alisadegi.nega.ir text/html 2011-07-25T05:21:44+01:00 fardayeroshan.mihanblog.com حسن حسنی پس زمینه متحرک Shark Reef Live Wallpaper v1.00 &#8211; آندروید http://fardayeroshan.mihanblog.com/post/84 نرم افزار Shark Reef Live Wallpaper v1.00 یک پس زمینه زیبا و متحرک از دنیای زیر آب و کوسه ها و ماهی ها برای شما به نمایش در می آورد , این نرم افزار برای گوشی های موبایل آندروید 2.1...<br><br>منبع:<br>http://alisadegi.nega.ir text/html 2011-07-25T05:21:40+01:00 fardayeroshan.mihanblog.com حسن حسنی نرم افزار FriendCaster Pro for Facebook v3.9.8.1 &#8211; آندروید http://fardayeroshan.mihanblog.com/post/85 نرم افزار FriendCaster Pro for Facebook v3.9.8.1 یک نرم افزار فوق العاده برای مدیریت پروفایل خود در سایت فیس بوک و دیدن پروفایل دیگران و ارسال پیغام و عکس گزاشتن و ... , این نرم افزار فوق العاده برای گوشی...<br><br>منبع:<br>http://alisadegi.nega.ir text/html 2011-07-25T05:21:35+01:00 fardayeroshan.mihanblog.com حسن حسنی مجموعه زنگ ها و صدا های فابریک نوکیا X7 http://fardayeroshan.mihanblog.com/post/86 مجموعه ای جدید از تمامی زنگ های فابریک و اورجینال گوشی موبایل نوکیا X7 که میتوانید با کیفیت بالا از پرشین موب دریافت کنید ....<br><br>منبع:<br>http://alisadegi.nega.ir text/html 2011-07-25T05:21:30+01:00 fardayeroshan.mihanblog.com حسن حسنی ارسال اس ام اس انبوه با Farce SMS &#8211; جاوا http://fardayeroshan.mihanblog.com/post/87 نرم افزار Farce SMS یک نرم افزار اسپمر اس ام اس با سرعت بالا میباشد , به صورتی که شما تا 100 عدد اس ام اس میتوانید به صورت اتوماتیک در 20 دقیقه به یکی از مخاطبین خود بفرستید ,...<br><br>منبع:<br>http://alisadegi.nega.ir text/html 2011-07-25T05:21:24+01:00 fardayeroshan.mihanblog.com حسن حسنی بازی کم حجم ماشین Drag Racing v1.0.10 &#8211; آندروید http://fardayeroshan.mihanblog.com/post/88 بازی جدید و فوق العاده Drag Racing v1.0.10 یکی دیگر از بازی های کم حجم و سرگرم کننده برای گوشی های موبایل با سیستم عامل آندروید 1.6 به بالا میباشد , این بازی دارای 40 ماشین متفاوت میباشد , هم...<br><br>منبع:<br>http://alisadegi.nega.ir text/html 2011-07-25T05:21:18+01:00 fardayeroshan.mihanblog.com حسن حسنی نرم افزار پیشرفته مدیریت تماس ها و لیست سیاه BlackList Pro v1.27 &#8211; آندروید http://fardayeroshan.mihanblog.com/post/89 نرم افزار BlackList Pro v1.27 یک نرم افزار فوق پیشرفته برای مدیریت تمامی تماس ها و اس ام اس ها در گوشی های موبایل آندروید 2 به بالا میباشد . از امکانات نرم افزار : - جلوگیری از تماس...<br><br>منبع:<br>http://alisadegi.nega.ir text/html 2011-07-24T08:09:06+01:00 fardayeroshan.mihanblog.com حسن حسنی برنامه ی کاربردی NightCam+ &#8211; آیفون و آیپاد تاچ http://fardayeroshan.mihanblog.com/post/102 شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید در شب و یا در هوای تاریک عکس بیاندازید و دوربین آیفون شما به شما این اجازه را نداده که در شب بتوانید با کیفیت مناسب عکس بیاندازید. امروز به شما...<br><br>منبع:<br>http://alisadegi.nega.ir